دسترسی به حسینیه و مسجد دانشگاه آزاد-واحد علوم تحقیقات تهران

سال ساخت : 1391
راهکار اجرایی : سیستم خاک مسلح PRS
محصولات ژئوسنتتیکی : تسمه پلیمری Paraweb
نماسازی : پانل T شکل با طرح تره آرمه